Právna poradňa

Stručný prehľad toho najdôležitejšieho o materskom

Od 1. mája tohto roku (2017) si prilepšia všetky mamičky, nastávajúce mamičky, ale i oteckovia na materskej dovolenke. Zvyšuje sa totiž výška materského, preto Vám už v júni na účet pribudne viac. Nie je potrebné predkladať Sociálnej poisťovni žiadnu špeciálnu žiadosť o vyplatenie vyššieho materského. Zvyšuje sa Vám automaticky. Priblížme si materské bližšie.

Čo je materské?

Materské (pozor, nie materská alebo ani materský príspevok) je štátna sociálna dávka, dávka nemocenského poistenia.

Kto má nárok na materské?

a) zamestnanec,
b) povinne nemocensky poistená SZČO,
c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba

a súčasne

matka alebo tzv. iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará.

(Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je: a) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela, b) otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu, c) manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, e) manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo f) fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.)

Aké sú podmienky pre nárok na materské?

  • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrododom

  • dôvod: tehotenstvo (žena) alebo starostlivosť o narodené dieťa (ak poberá materské napríklad otec dieťaťa)

  • tento dôvod musí nastať počas trvania nemocenského poistenia alebo v tzv. ochrannej lehote. Počas poberania materského zamestnankyňa nesmie vykonávať prácu, z ktorej sa jej nemocenské poistenie odvíja (ak poberáte PNku, taktiež nepracujete)

  • SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba musia mať zaplatené poistné.

Ochranná lehota sa týka nastávajúcich mamičiek, ktoré sú tehotné a počas tehotenstva im zanikne nemocenské poistenie (napríklad skončí pracovný pomer). Ochranná lehota v tomto prípade trvá osem mesiacov od zániku nemocenského poistenia (napríklad od skončenia pracovného pomeru). Ak Vám trvá ochranná lehota aj ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo pred skutočným dňom pôrodu, tak Vám vznikne nárok na materské (samozrejme pri splnení aj ostatých zákonných podmienok).

Príklad: Eva dostala výpoveď a pracovný pomer jej skončil 1.2.2017. O dva týždne na zistila, že je v druhom mesiaci tehotenstva. Napriek tomu, že už nie je nemocensky poistená, lebo už nie je zamestnaná, tak sa nachádza v ochrannej lehote.

Aká je výška materského?

Od 1. mája 2017 je výška materského 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (veľmi zjednodušene povedané hrubého príjmu za obdobie, ktoré sa berie do úvahy).

Ako dlho sa poberá materské?

Materské sa poberá obvykle 34 týždňov. Osamelá matka poberá materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak sa Vám narodili súčasne dve, príp. viac detí, budete poberať materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. Podmienkou je, že sa musíte starať aspoň o dve z týchto detí.

 (Osamelosť sa preukazuje čestným vyhlásením poistenkyne, ktoré predloží príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenkyňa žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti podľa § 115 Občianskeho zákonníka (pozn. autora, osoby žijú spolu v domácnosti a uhrádzajú spolu náklady na domácnosť). Podmienka osamelosti z iných vážnych dôvodov je splnená aj v prípade, ak v čestnom vyhlásení poistenkyňa uvedie, že síce trvale žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, ale neuhrádzajú spoločne náklady na svoje potreby.“ Zdroj: web stránka Sociálnej poisťovne)

Odkedy vzniká nárok na materské, t.j. odkedy ho môžete poberať?

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak žena porodí skôr, ako bol stanovený predpokladaný termín pôrodu, tak má nárok na materské už odo dňa pôrodu. Znamená to, že materské môžete poberať najskôr od termínov, ktoré sú uvedené vyššie.

POZNÁMKA: Nezabudnite si prečítať i príspevok: Materské – najčastejšie otázky.