Právna poradňa

Peňažné dávky pre rodičov – stručný prehľad

Štát poskytuje rodičom na deti rôzne peňažné dávky. Niektoré po dlhšiu dobu, niektoré sú jednorazové pri určitej príležitosti. Tu je stručný prehľad dávok, ich výšky, orgánu, ktorý ho vypláca a doby poberania dávok.

POZNÁMKA: Jednotlivé informácie sú zostručnené, splnenie nároku na jednotlivé dávky a doba ich poberania podliehajú ďalším zákonným podmienkam.

Materské

Vypláca: Sociálna poisťovňa

Výška: 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Spôsob výplaty: mesačne, mesačne pozadu

Doba poberania: Materské sa poberá obvykle 34 týždňov od jeho vzniku. V prípade osamelej matky 37 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak sa žene narodili súčasne dve, príp. viac detí, bude poberať materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Rodičovský príspevok

Vypláca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)

Výška: 214,70 EUR (na jedno dieťa), 268,40 EUR (dvojčatá)

Spôsob výplaty: mesačne, mesačne pozadu

Doba poberania: do troch rokov veku dieťaťa, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (podľa posudku UPSVAR) do šiestich rokov.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

Vypláca: ÚPSVAR

Výška: 23,68 EUR na dieťa, príplatok 11,10 EUR

Spôsob výplaty: mesačne, mesačne pozadu

Doba poberania: kým je dieťa tzv. nezaopatrené, t.j. do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Vypláca: ÚPSVAR

Výška: 829,86 EUR (1-3. dieťa), 151,37 EUR (4. a ďalšie dieťa). V prípade dvojičiek a viac súčasne narodených detí je výška príspevku na každé dieťa 905,55 EUR (za splnenia ďalších podmienok).

Spôsob výplaty: jednorazovo

Doba poberania: nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Vypláca: ÚPSVAR

Výška: 110,36 EUR na každé dieťa raz ročne

Spôsob výplaty: jednorazovo

Doba poberania: najmenej tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov; u po sebe narodených dvojčiat alebo viac detí narodených v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Vypláca: ÚPSVAR

Výška: maximálne do 280 EUR v prípade súkromných zariadení alebo napríklad opatrovateliek, do 80 EUR v prípade tzv. štátnych škôlok, vo výške 41,10 EUR ak sa o dieťa stará rodič (ktorý vykonáva zárobkovú činnosť) alebo osoba bez živnostenského listu.

Spôsob výplaty: mesačne, na mesačnej báze

Doba poberania: do troch rokov veku dieťaťa, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (podľa posudku UPSVAR) do šiestich rokov.