Právna poradňa

Matky a dôchodkové poistenie (NOVÉ)

NOVÉ INFORMÁCIE: Od 1. januára 2018 sa prihlasovanie na dôchodkové poistenie značne zmení. Predovšetkým pre matky na rodičovskej dovolenke. Už sa nebudú musieť prihlasovať v Sociálnej poisťovni osobitne, ako sa píše v článku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude sám postupovať Sociálnej poisťovni informácie o matkách, ktoré sa starajú o dieťa do 6 rokov veku a poberajú rodičovský príspevok. Následne Sociálna poisťovňa matkám iba oznámi začiatok obdobia, kedy za nich platí odvody na dôchodkové poisťenie štát a následne zánik tohto obdobia. Stručne povedané, matky už nebudú vypisovať osobitné tlačivá na dôchodok. 
Tie, ktoré spĺňali v minulosti podmienky pre poistenie zo strany štátu na dôchodok, avšak sa zabudli prihlásiť ako poistenkyne štátu, budú mať spätne odvedené odvody (roky) do dôchodku.

Napriek tomu, že v médiách sa zvykne táto informácia opakovať a zdôrazňuje to i Sociálna poisťovňa, mnohé matky, ktoré sú doma s malými deťmi nevedia, že je potrebné sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie. Štát tak za nich počas starostlivosti o malé deti platí odvody na dôchodkové poistenie a ony neprichádzajú o roky započítavané na dôchodok. Je však potrebné vyplniť osobitné tlačivo a predovšetkým prihlásiť sa ako poistenec štátu čo najskôr ako sa dá. Spätne sa totiž prihlásiť nedá. Ako na to?

Pozn. Ide o matky, ktoré nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO – ekonomicky neaktívne.

Kedy sa registrovať v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu?

  1. Ak prechádzate z poberania materského na rodičovský príspevok (zjednodušene povedané prechod z materskej na rodičovskú dovolenku)

Za osobu, ktorá poberá materské platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity automaticky štát. Keď však prestanete poberať materské a zostávate doma s dieťaťom, ste podľa zákona o sociálnom poistení osobou, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov veku. Ste teda poistencom štátu. Máte nárok na to, aby za Vás odvody na dôchodok platil štát. Avšak nie automaticky. Je potrebné vyplniť prihlášku na dôchodkové poistenie, a to najlepšie ešte pred skončením poberania materského. Štát za Vás bude platiť poistné až dňom podania prihlášky, preto je vhodné to riešiť skôr ako Vám skončí nárok na materské.

  1. Ak ste nepoberali materské a narodilo sa Vám dieťa

Opätovne, ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku, ste poistencom štátu. Musíte sa však ako takáto osoba prihlásiť prostredníctvom formulára v Sociálnej poisťovni. Ak to stihnete v lehote 45 dní od narodenia dieťaťa, bude za Vás štát platiť poistné na DP spätne, t.j. od dňa narodenia dieťaťa. Neprichádzate tak o žiadne dni platenia odvodov. Ak to v tejto lehote nestihnete, štát za Vás bude platiť poistné na DP až dňom podania prihlášky.

Pozn. ako poistenec štátu musíte mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, takisto i dieťa, o ktoré sa staráte.

Čo potrebujete pre prihlásenie sa ako poistenec štátu?

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia a priloží fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tlačivá nájdete na web stránke Sociálnej posiťovne, majú ich k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne. (zdroj Sociálna poisťovňa)

 

Ak si chcete o celej problematike prečítať viac, môžete TU. (web stránka Sociálnej poisťovne) a TU.