Právna poradňa

Materské – najčastejšie otázky

V tomto článku sa pokúsime zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré si mamičky a nastávajúce mamičky kladú ohľadom materského.

Aká je maximálna výška materského?

Materské sa vypláca za dni. Preto ak má mesiac 31 dní, je maximálne materské vo výške 1 350 EUR.  V súčasnosti je maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta materské 1766 EUR/mesiac. Materské sa vypláca vo výške 75 percent denného, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Ako dlho trvá priznanie materského od Sociálnej poisťovne? Kedy dostanem rozhodnutie?

Sociálna poisťovňa má po doručení žiadosti o materské 60-dňovú zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní materského. Toto rozhodnutie Vám bude doručené do schránky, nedoručuje sa výsostne do vlastných rúk. Bude v ňom uvedené, či Vám bolo materské priznané a v akej sume na deň, prípadne či Vám priznané nebolo.

Možno poberať súčasne materské a rodičovský príspevok?

Nie, tieto dve dávky sa nemôžu poberať súčasne. Pre ozrejmenie, materské vypláca Sociálna poisťovňa ako dávku nemocenského poistenia a rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Už pri podávaní žiadosti o rodičovský príspevok je povinnou prílohou k žiadosti potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní/nepoberaní materského. To z toho dôvodu, aby sa tieto dve dávky nepoberali súčasne.

Môže však nastať situácia, že budete poberať materské napríklad do polovice kalendárneho mesiaca a zároveň od polovice kalendárneho mesiaca rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok však dostanete už v sume ako za celý kalendár mesiac. Pri rodičovskom príspevku platí, že ak sú splnené podmienky pre jeho vyplatenie čo i len za časť kalendárneho mesiaca, vyplatí sa v sume za celý mesiac.

Súčasne upozorňujem, že nie je možné, aby Váš manžel/partner bral rodičovský príspevok na staršie dieťa a Vy materské na mladšie dieťa.

Môžem popri poberaní materského pracovať alebo podnikať?

Popri poberaní materského môže žena pracovať. Avšak nesmie pracovať na pracovnú zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej jej vznikol nárok na materské. Materské je dávka nemocenského poistenia (ani keď poberáte „PNku“ nepracujete, je to obdobné). Môžete však pracovať u toho istého alebo iného zamestnávateľa, tj. uzatvoriť s ním nový pracovný pomer (pracovná zmluva alebo dohoda) .

Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba môžu mať akýkoľvek príjem bez toho, aby tento mal vplyv na výplatu dávky materské.

Môže poberať materské i iná osoba ako matka? Aké sú podmienky?

Áno, materské môže poberať i iná osoba. Sú to:

a) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,

b) otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

c) manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

e) manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo

f) fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Najčastejšie sa poberateľom materského stáva otec dieťaťa. Počet otcov na materskej dovolenke stále pribúda. Podmienky pre priznanie materského sú nasledovné:

  1. starostlivosť o dieťa. Otec preberá dieťa do svojej starostlivosti na základe dohody s matkou. Sociálna poisťovňa dáva rodičom podpísať osobitnú dohodu v tejto veci.

  2. má splnenú podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, príp. mu musí plynúť ochranná lehota (7 dní po zániku nemocenského poistenia).

  3. otec dieťaťa nemá príjem zo zamestnania, z ktorého si uplatňuje nárok na materské. SZČO a dobrovoľný platca nesmú mať dlhy na poistnom.

Muž môže o materské požiadať najskôr po šiestich týždňoch odo dňa pôrodu. Materské môže poberať 28 týždňov.

Môžem sa rozhodnúť začať poberať materské i neskôr ako 6-8 týždňov pred termínom pôrodu? Môžem napríklad pracovať do doby dva týždne před pôrodom? Ako to ovplyvní výšku materského?

Áno môžete. Avšak budete poberať materské iba do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Osamelá mamička v tomto prípade poberá materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a mamička, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Foto: pixabay