Právna poradňa

Osamelá matka zamestnankyňa: Dlhšia materská dovolenka i ďalšia právna ochrana v zamestnaní

Asi žiadna žena nechce ostať s dieťaťom sama, bez partnera. Ale stáva sa. V tomto článku Vás chceme upozorniť na určité odlišnosti („výhody“), ktoré má osamelá matka vo vzťahu k zamestnávateľovi.

  • Dlhšia materská dovolenka a ďalšia právna ochrana – ak ste zamestnaná

Ak ste zamestnaná a zároveň i sama s dieťaťom, máte určité výhody a zároveň i ochranu oproti iným zamestnankyniam. Musíte však spĺňať tieto podmienky:

  1. žiť sama a súčasne

  2. byť slobodná, ovdovená alebo rozvedená.

Iba, keď spĺňate tieto podmienky súčasne, ste považovaná za tzv. osamelú zamestnankyňu i podľa Zákonníka práce a máte výhody a ochranu, ktorú poskytuje osamelým zamestnankyniam.

Pozn. Za osamelú zamestnankyňu sa považuje i zamestnankyňa, ktorá je osamelá z iných vážnych dôvodov. Tieto Zákonník práce nerešpektuje, preto sa bude osamelosť posudzovať individuálne. Môže ísť napríklad o prípad, kedy jeden z manželov trvale opustí spoločnú domácnosť, avšak právne manželstvo stále trvá.

Materská dovolenka – vo Vašom prípade bude trvať 37 týždňov. Ostatné zamestnankyne majú nárok iba na 34 týždňov materskej dovolenky (pri jednom dieťati). Ak nastúpite na materskú dovolenku neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom z vlastného rozhodnutia, máte nárok na 31 týždňov materskej dovolenky, a to odo dňa pôrodu.

  • Ak ste osamelá zamestnankyňa a staráte sa o dieťa mladšie ako tri roky – Zákaz výpovede

Ste v ochrannej dobe, počas ktorej Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď. Výnimkou je výpoveď, ak sa zamestnávateľ premiestňuje a Vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

  • Ak ste osamelá zamestnankyňa a staráte sa o dieťa mladšie ako tri roky - Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru

Zamestnávateľ Vám nemôže dať okamžité skončenie pracovného pomeru. Iba v prípade, že by ste boli právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin alebo porušila závažne pracovnú disciplínu, môže Vám dať výpoveď.

  • Ak ste osamelá zamestnankyňa a ak sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov - nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Ak ste osamelá zamestnankyňa a trvale sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže Vám zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne iba po dohode s Vami.

  • Ak ste osamelá žena a trvale sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov - práca nadčas a pracovná pohotovosť 

Prácu nadčas budete vykonávať na pokyn zamestnávateľa iba keď súhlasíte. Nie proti Vašej vôli. Rovnako i pracovnú pohotovosť Vám môže zamestnávateľ nariadiť iba s Vaším súhlasom.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je potrebné zamestnávateľa upozorniť, že ste osamelou zamestnankyňou starajúcou sa o dieťa do 3/15 rokov, prípadne iba osamelou zamestnankyňou. Môže sa stať, že si zamestnávateľ Vašu pracovnú zložku nepozrie alebo si určité okolnosti neuvedomí. Ak urobí nejaký krok voči Vám a Vy viete, že máte právnu ochranu podľa Zákonníka práce (uvedenú vyššie), upozornite ho na túto skutočnosť písomne. Ak to nerešpektuje, môžete sa obrátiť napríklad na príslušný inšpektorát práce.