Právna poradňa

Osamelá matka: Môžete poberať materské dlhšie. Ako na to?

Mnoho žien sa ocitne v situácii, že sú s dieťaťom samé, bez partnera. Okrem výhod, ktoré sú uvedené v článku „Osamelá zamestnankyňa“, môžu takéto ženy dostať i viac peňazí od štátu - dostávať materské dlhšiu dobu ako iné ženy. Ako? Musíte spĺňať podmienky pre osamelú poistenkyňu. Podľa zákona o sociálnom poistení je osamelá poistenkyňa žena, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov.

Čo znamená, že žijete sama?

Sleduje sa partnerská i ekonomická osamelosť. Sociálna poisťovňa vydala k tejto veci nasledovné usmernenie:

„Sociálna poisťovňa považuje za osamelé také poistenkyne (poistencov), ktoré žijú v domácnosti samé, pričom sú slobodné, ovdovené alebo rozvedené, prípadne z iných vážnych dôvodov osamelé a nežijú s druhom. V tejto súvislosti upozorňujeme, že matka, ktorá nie je vydatá, avšak žije s otcom dieťaťa, sa nepovažuje za partnersky osamelú. Za ekonomicky osamelú matku sa zas nepovažuje matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou (napr. s rodičom) a spoločne uhrádzajú náklady spojené s chodom domácnosti. Do týchto nákladov patrí napr. úhrada za nájomné a iné úhrady spojené s domácnosťou. Podmienka osamelosti z iných vážnych dôvodov je splnená aj v prípade, ak v čestnom vyhlásení poistenkyňa uvedie, že síce trvale žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, ale neuhrádzajú spoločne náklady na svoje potreby.“

Koľko týždňov dostáva materské osamelá poistenkyňa?

Osamelá poistenkyňa dostáva materské po dobu 37 týždňov od vzniku nároku na materské. To znamená o 3 týždne dlhšie ako poistenkyňa, ktorá nie je osamelá. Ak poberala materské menej ako 6 týždňov pred určeným termínom pôrodu (ale nie z dôvodu, že porodila skôr, ale napríklad z dôvodu, že sa rozhodla zotrvať v práci), tak bude poberať materské po dobu 31 týždňov odo dňa pôrodu.

Ako a kedy preukázať Sociálnej poisťovni, že máte nárok na dlhšie materské?

Približne 1-2 týždne pred uplynutím nároku na materské predložte Sociálnej poisťovni (pobočke, ktorá Vám materské vypláca) čestné prehlásenie, že ste osamelá poistenkyňa. Pokojne si takéto čestné prehlásenie spíšte sama.

Čestné prehlásenie o osamelosti musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo);

  2. dôvod osamelosti (ak máte doklad – úmrtný list, rozsudok o rozvode, priložte fotokópiu);

  3. či žijete sama alebo s inou fyzickou osobou;

  4. či náklady spojené s domácnosťou uhrádza sama alebo spolu s inou fyzickou osobou (rodič, otec dieťaťa) a

  5. že ste si vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Ak uvediete nepravdivé údaje v čestnom prehlásení

Ak Sociálna poisťovňa zistí, že síce ste predložili čestné prehlásenie o osamelosti, ale informácie v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé, materské Vám vyplatí len do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Taktiež môže odňať výplatu materského, ak sa preukáže nesplnenie podmienky osamelosti v období od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa poberania dávky materské alebo predpísať preplatok na materskom, ak sa čestné vyhlásenie dodatočne preukáže ako nepravdivé.