Právna poradňa

Som tehotná: Kedy – ako – komu to mám oznámiť?

Keď sa žena dozvie, že je tehotná, má chuť sa s touto vzácnou novinkou pochváliť každému. Najprv to oznámi rodine, a potom sa začne zamýšľať, ako to oznámiť zamestnávateľovi. Prípadne, je potrebné to ešte niekam oznámiť? A ako?

  • Ak ste zamestnaná

Tehotná zamestnankyňa nie je povinná oznámiť svoje tehotenstvo zamestnávateľovi. V Zákonníku práce takúto povinnosť nenájdete. Avšak ako tehotná zamestnankyňa máte rôzne práva a je Vám i poskytovaná právna ochrana. Preto je vhodné zamestnávateľovi Vaše tehotenstvo oznámiť, a to tak, ako to ukladá zákon. Platí totiž, že tehotná zamestnankyňa (so všetkými tými spojenými právami a ochranou) je iba taká, ktorá to písomne oznámi zamestnávateľovi a priloží o tom lekárske potvrdenie. Ak to neurobíte takouto formou, nie ste pre zamestnávateľa tehotná a nemusí s Vami tak zachádzať. Nemáte tak ani ochranu, ktorú tehotným ženám poskytuje Zákonník práce.

Ako zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo?

Písomne. Oproti podpisu, poslať na doručenku alebo dať do jeho podateľne a fotokópiu oznámenia si nechať potvrdiť.

Čo uviesť do oznámenia o zamestnávateľovi?

To, že ste tehotná. Predpokladaný termín pôrodu. Dátum a Váš podpis.

Kedy zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo?

Odporúčam až po prvom trimestri. Kvôli zdravotným dôvodom. Môžete však i skôr alebo neskôr. Zákonník práce nestanovuje ani povinnosť oznámiť tehotenstvo a tým pádom ani lehotu, dokedy tak má tehotná zamestnankyňa urobiť.

Aké lekárske potvrdenie priložiť?

Niektorí lekári majú vlastné tlačivo – potvrdenie o tehotenstve. Ak ten Váš nemá, môžete priložiť napríklad fotokópiu prvej strany tehotenskej knižky. Zákonník práce presne neuvádza, ako má vyzerať lekárske potvrdenie o tehotenstve.

  • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba

Ak ste SZČO, nemáte zamestnávateľa. Nemusíte tehotenstvo nikomu oficiálne oznamovať.

  • Ak ste evidovaná na úrade práce

Ak ste evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, Vaše tehotenstvo nie je dôvodom, aby Vás z evidencie vyradili. Z evidencie Vás vyradia až dňom narodenia Vášho dieťaťa, keď predložíte fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tehotenstvo však na úrade práce oznámte (kedy, to je na Vás) a priložte napríklad fotokópiu tehotenskej knižky. Ako tehotná uchádzačka o zamestnania budete povinná preukazovať aktívne hľadanie si práce (nosiť potvrdenia) a hlásiť sa na úrade práce až do obdobia šiestich týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

Vzory:
Oznámenie tehotenstva
Oznámenie o nástupe na materskú dovolenku
Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
Oznámenie o ukončení rodičovskej dovolenky